PŠ Dvor 073885550
 

O PODRUŽNICI

Vizija šole: Spodbujanje vsestranskega razvoja telesnih in duševnih sposobnosti otrok, vzgoja osebnosti, konkurenčno znanje, poti do znanja in odpiranje šole v kraj in širši prostor.

Šolski okoliš: Dvor, Vinkov Vrh, Trebča vas, Sadinja vas, Mačkovec, Gornji in Dolnji Koti, Podgozd, Jama, Lašče, Klopce, Stavča vas.

Še tako velik projekt se začne z majhnimi koraki.

V prvem razredu je po predmetniku 20 ur pouka in 1 ura dopolnilnega oziroma dodatnega pouka tedensko. Eden od glavnih ciljev prvega razreda je socializacija otrok in navajanje na novo okolje. Učence se navaja na samostojnost in na prevzemanje odgovornosti, sodelovanje v skupini, upoštevanje razrednih in šolskih pravil. Delo bo usmerjeno na otroka in na njegove sposobnosti, zato se delo znotraj oddelka diferencira in individualizira. Preko različnih dejavnosti otrok krepi samopodobo in pridobiva na samozavesti.

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 4 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 3 tehniške dneve..

Učenci so skozi celo leto opisno ocenjeni. Napredek se spremlja vsakodnevno preko sprotnega preverjanja znanja. Ob polletju so starši ustno obveščeni o otrokovem napredku na učnem področju, ob koncu šolskega leta pa starši prejmejo pisno opisno ocen.

V drugem razredu so otroci že oblikovana skupina, in so pripravljeni na različne načine dela. Delo je nadgradnja prvega razreda. Poudarek je na opismenjevanju, branju. Pri samem delu si želimo, da bi otroci dobro in hitro napredovali, zato učne strategije prilagajamo otrokovim zmožnostim v oblikah učne diferenciacije in individualizacije, glede na temeljne cilje v drugem razredu.

Na vsakega posameznika gledamo kot celovito osebnost, zato mu omogočamo razvoj tako na osebnostnem, kot tudi na telesnem, čustvenem in intelektualnem področju. V sam pouk učitelji vnašamo novosti s področja izobraževanja in metodologije v oblikah različnih učnih pristopov in v povezavi s šolskimi projekti.

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 4 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 3 tehniške dneve.

Učenci so skozi celo leto opisno ocenjeni. Napredek se spremlja vsakodnevno preko sprotnega preverjanja znanja. Ob polletju so starši pisno obveščeni o otrokovem napredku na učnem področju, ob koncu šolskega leta pa starši prejmejo pisno opisno ocene.

V tretjem razredu je v ospredju programa dela je še vedno proces opismenjevanja, saj želimo pri učencih doseči takšno stopnjo opismenjenosti, da jim bodo strategije branja, pisanja, poslušanja in govorjenja postale pripomoček za učinkovito učenje ter reševanje problemov. V tretjem razredu je tedensko 22 ur pouka. Učni predmeti so v urnik razporejeni po predmetniku. Učenci V 3. razredu svoje znanje pridobivajo skozi različne pristope. Z integracijo ciljev se otrokom ponuja različne poti do znanja ter se jih spodbuja h globalnemu dojemanju. Skozi vsakdanje delo imajo učenci možnost učenja in utrjevanja različnih socialnih veščin, potrebnih za dobro medsebojno sodelovanje in prijetno razredno klimo.

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 4 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 3 tehniške dneve ter enotedenski tečaj plavanja v CŠOD.

Učenci so prvič ocenjeni številčno. Napredek otrok bomo spremljali skozi celo leto ter znanje pred ocenjevanjem preverjali. Ob poletju starši dobite izpis ocen ob koncu šolskega leta pa številčno spričevalo.

 V četrtem razredu je za učence 25 ur pouka tedensko. Učence bomo navajali na skupinsko delo, delo v dvojicah in samostojno učenje. Upoštevali bomo sposobnosti učencev in bomo delo diferencirali. Delo bo usmerjeno na otroka. Prilagojeno bo otrokovim zmožnostimin njegovim potrebam po varnosti in pozitivnemu samovrednotenju.

Učenec bo sproščeno preizkušal svoje sposobnosti pri reševanju problemov in razvijal svojo ustvarjalnost. Veliko časa bo posvečeno socializaciji, ustnemu in pisnemu izražanju, dramatizaciji in igri vlog. Poudarek bo na strategijah, poteh do znanja. Delo bo skozi celo leto vezano na manjše in večje projekte, ki jih bomo nizali glede na učno snov predmetnika 4. razreda. V projekte bodo vključeni specifični cilji različnih predmetov, ki se bodo medpredmetno povezovali, dopolnjevali, poglabljali ali nadgrajevali

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 3 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 4 tehniške dneve.

DOMAČE NALOGE

Domača naloga nima le izobraževalnega ampak tudi vzgojni pomen. Namen domačih obveznosti je pridobivanje delovnih navad, utrjevanje šolske snovi. Včasih je treba kaj raziskati, poiskati, povprašati… Tako pridobljeno znanje bo zagotovo dolgotrajnejše.

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 4. razreda. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Pouk PB se začenja se ob 12.20, zaključi pa ob 16.00 uri. Učenci so razdeljeni v OPB skupine. Ob 15.15 se začne piramidalno združevanje skupin, zaradi padanja števila učencev.

Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

sprostitveno dejavnost (počitek ob poslušanju pravljic, sprostitvene igre na igrišču, v telovadnici, v razredu,…)

prehrano

samostojno učenje (razgovor o delu v šoli, igrice za oblikovanje skupine, ponovitev snovi, pisanje domače naloge, učenje,…)

ustvarjalno preživljanje časa (glasbene, likovne, športne, literarne,… zaposlitve)

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano od 6.00 do 8.00 ure.

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja in so del razširjenega programa osnovne šole. Omogočajo odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in jih usposabljajo za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci se odločijo za vključitev v interesne dejavnosti prostovoljno.

Šola je vključena v projekt Zdrav življenjski slog. Dodatne ure ŠPO in zdravega načina življenja vodi g. M. Kužnik za učence vseh razredov PŠ Dvor.
Učenci lahko obiskujejo na centralni šoli šah. V povezavi s centralno šolo poteka tudi planinsko pohodna dejavnost, vanjo se vključujejo tudi naši učenci. Preko šole organizira otroška nogometna šola Portoval v popoldanskih urah nogomet za deklice in dečke od prvega do četrtega razreda.

TEKMOVANJA

Na naši šoli že vrsto let spodbujamo tekmovanja na različnih področjih: naravoslovnem, družboslovnem, jezikovnem, športnem, ustvarjalnem. S tem:
• poglabljajo znanja na izbranih področjih,
• razvijajo delovne navade,
• razvijajo različne sposobnosti (koncentracijo, povezovanje znanj, branje, logično mišljenje, izražanje,…)
• ustvarjajo bogatejši odnos z učiteljem – mentorjem.
Učenci se na tekmovanje prijavijo pri mentorju – vodji tekmovanja.

(Visited 36 times, 1 visits today)